நிறுவனத்தின் செய்தி

செயற்கை பட்டறை உற்பத்தி உரிமத்தைப் பெற்றது

2020-09-02

தயாரிப்புகளில் டயால் டிஸல்பைடு, டயல் ட்ரைசல்பைடு ஆகியவை அடங்கும். தயாரிப்பு வாசனை: வலுவான கடுமையான வாசனை மற்றும் பூண்டு சிறப்பியல்பு வாசனை. பயன்பாடு: பூண்டு அத்தியாவசிய எண்ணெய் கலத்தல்.