தொழில் செய்திகள்

அரோமா கெமிக்கல்ஸ்

2021-11-22
அரோமா கெமிக்கல்ஸ்


நறுமண கலவைகள் என்பது முக்கியமான மூலக்கூறுகளின் ஒரு வகுப்பாகும், அவை சுவைகள் மற்றும் சுவையூட்டும் பொருட்களில் மூலப்பொருளாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.நறுமண இரசாயனங்கள்இயற்கையான, இயற்கையாக ஒரே மாதிரியான மற்றும் செயற்கை மூலக்கூறுகளால் ஆனது. இயற்கையான பொருட்கள் தாவர அல்லது விலங்கு மூலங்களிலிருந்து நேரடியாக உடல் செயல்முறைகள் மூலம் பெறப்படுகின்றன. இயற்கையாக ஒரே மாதிரியான சேர்மமானது செயற்கையானது ஆனால் வேதியியல் ரீதியாக இயற்கையாக ஒரே மாதிரியான கலவைக்கு ஒத்ததாக இருக்கிறது. செயற்கை சுவைகள் என்பது மனித நுகர்வுக்கான விலங்கு மற்றும் தாவர பொருட்களில் இதுவரை அடையாளம் காணப்படாத கலவைகள் ஆகும். சுவைகள் மற்றும் வாசனை திரவியங்கள் தயாரிப்பதில் சுமார் 3,000 வெவ்வேறு மூலக்கூறுகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. ஒப்பீட்டளவில் மட்டுப்படுத்தப்பட்ட இயற்கை வளங்களில் இருந்து தனிமைப்படுத்தப்பட்ட இயற்கை மூலக்கூறுகளுக்கு மாறாக, செயற்கை பொருட்கள் மூலப்பொருளாக முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன, ஏனெனில் அவை எளிதில் கிடைக்கின்றன மற்றும் ஒப்பீட்டளவில் மலிவானவை. தனிப்பட்ட கலவைகளின் வாசனை விவரிக்க கடினமாக உள்ளது. ஒரு மூலப்பொருளுக்கு மிகவும் பொதுவான வாசனை அல்லது சுவை இருந்தால் தவிர, சிக்கலான கலவைகளை விவரிக்க இயலாது. வாசனையை விவரிக்கும் விதிமுறைகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த மசாலாப் பொருட்களின் பொதுவான உற்பத்தி வழி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.
 
இந்த உற்பத்தி வழிகள் பொதுவாக இயற்கை மூலங்கள், பெட்ரோ கெமிக்கல்கள், தீவனங்கள் அல்லது வளையங்கள் மற்றும் நறுமண முன்னோடிகளைப் பயன்படுத்தி தொகுப்பு ஆகியவற்றிலிருந்து பிரிக்கப்படுகின்றன. பொருளாதார தரவு மற்றும் பகுப்பாய்வு முறைகள் உட்பட.