தொழில் செய்திகள்

செயற்கை வாசனை வரையறை

2020-11-30
செயற்கை வாசனை திரவியங்கள்செயற்கை செயற்கை வாசனை திரவியங்கள் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன, அவை இயற்கையான வாசனை திரவியங்களை தங்கள் சொந்த அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத்தின் மூலம் பின்பற்றுகின்றன. ஒரு குறிப்பிட்ட "ஒற்றை உடல்" வாசனை வெவ்வேறு மூலப்பொருட்களைப் பயன்படுத்தி ரசாயன அல்லது உயிரியக்கவியல் முறைகளால் தயாரிக்கப்பட்டு உருவாக்கப்பட்டது. உலகில் 5,000 க்கும் மேற்பட்ட செயற்கை வாசனை திரவியங்கள் உள்ளன, மேலும் 400 க்கும் மேற்பட்ட பொருட்கள் பொதுவாக பயன்படுத்தப்படுகின்றன. செயற்கை வாசனைத் தொழில் சிறந்த கரிம வேதிப்பொருட்களின் முக்கிய பகுதியாக மாறியுள்ளது.செயற்கை வாசனை திரவியங்கள்ஹைட்ரோகார்பன்கள், ஆல்கஹால், அமிலங்கள், எஸ்டர்கள், லாக்டோன்கள், ஆல்டிஹைடுகள், கீட்டோன்கள், பினோல்கள், ஈத்தர்கள், அசிடல்கள், கெட்டல்கள் மற்றும் ஃபூ-அடிப்படையிலான, சயனைடு, மேக்ரோசைக்ளிக், பாலிசைக்ளிக், ஹீட்டோரோசைக்ளிக் (பைரசைன், பைரிடின், furan furthiazole, முதலியன), சல்பைடுகள், ஹாலைடுகள் போன்றவை.

செயற்கை வாசனை(நறுமண இரசாயன): உடல் அல்லது வேதியியல் முறைகள் மூலம் அத்தியாவசிய எண்ணெய்களிலிருந்து எடுக்கப்படும் மணம் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட மணம் என்று அழைக்கப்படுகிறது, கிராம்பு எண்ணெயிலிருந்து பெறப்பட்ட யூஜெனோல்; வேதியியல் எதிர்வினை மூலம் சில இயற்கை பொருட்களின் கட்டமைப்பை மாற்றுவதன் மூலம் இது பெறப்படுகிறது. வாசனை திரவியங்கள் அரை செயற்கை வாசனை திரவியங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன, அதாவது டர்பெண்டைனில் உள்ள பினீனிலிருந்து தயாரிக்கப்படும் டர்பெண்டில் ஆல்கஹால்; முழுமையாகசெயற்கை வாசனை திரவியங்கள்அடிப்படை வேதியியல் மூலப்பொருட்களிலிருந்து தொகுக்கப்படுகிறது (அசிட்டிலீன், அசிட்டோன் போன்றவற்றிலிருந்து தொகுக்கப்பட்ட லினினூல் போன்றவை).