தொழில் செய்திகள்

நறுமண இரசாயனங்களின் மாற்று மற்றும் ஆக்சிஜனேற்ற எதிர்வினைகள்

2021-07-31

மாற்று எதிர்வினை

இது பெரும்பாலானவற்றின் முக்கியமான எதிர்வினைகளில் ஒன்றாகும்வாசனை இரசாயனங்கள், மேலும் சிக்கலான சேர்மங்களை எளிமையானவற்றிலிருந்து ஒருங்கிணைக்க முடியும்வாசனை இரசாயனங்கள்மாற்று எதிர்வினைகள் மூலம். நறுமண அணுக்கருவின் மாற்று எதிர்வினை மூன்று வகைகளை உள்ளடக்கியது: எலக்ட்ரோஃபிலிக், நியூக்ளியோபிலிக் மற்றும் ஃப்ரீ ரேடிக்கல் மாற்று. மிகவும் பொதுவானது ஆலஜனேற்றம், நைட்ரேஷன், சல்போனேஷன், அல்கைலேஷன் மற்றும் அசைலேஷன் போன்ற எலக்ட்ரோஃபிலிக் மாற்றீடு ஆகும். நறுமண இரசாயனங்கள் கரிம தொகுப்புத் தொழிலில் முக்கியமான பயன்பாடுகளைக் கொண்டுள்ளன.

ஆக்சிஜனேற்ற எதிர்வினை

ஒரு மூலக்கூறில் ஆக்ஸிஜனை அதிகரிக்கும் அல்லது ஹைட்ரஜனை இழக்கும் அல்லது எலக்ட்ரான்களை தனிமங்கள் அல்லது அயனிகளுக்கு இழக்கக்கூடிய எந்தவொரு எதிர்வினையும் ஒட்டுமொத்தமாக ஆக்ஸிஜனேற்ற எதிர்வினை என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஆக்சிஜனேற்ற எதிர்வினை நறுமண இரசாயனங்களை ஆல்டிஹைடுகள், கீட்டோன்கள், கார்பாக்சிலிக் அமிலங்கள், குயினோன்கள், எபோக்சைடுகள், பெராக்சைடுகள் போன்றவற்றாக மாற்றும். இந்த தயாரிப்புகள் கரிம தொகுப்புக்கான முக்கியமான இடைநிலைகள் மற்றும் மூலப்பொருட்களாகும், அவற்றில் பல மருத்துவம் மற்றும் பூச்சிக்கொல்லிகளில் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன , சாயங்கள், வாசனை திரவியங்கள், பல்வேறு சேர்க்கைகள், பொறியியல் பிளாஸ்டிக் மற்றும் செயல்பாட்டு பாலிமர்கள். அமுக்கப்பட்ட வளைய நறுமண இரசாயனங்கள் அவற்றின் எலக்ட்ரான் நிறைந்த கட்டமைப்பின் காரணமாக ஆக்ஸிஜனேற்ற எதிர்வினைகளுக்கு ஆளாகின்றன.