தயாரிப்பு செய்திகள்

காமா நோனானோலாக்டோனின் பங்கு

2021-07-06
பங்குகாமா நோனானோலாக்டோன்:
1. பூக்கும் போது பழ அமைப்பை மேம்படுத்தவும்
காமா நோனானோலாக்டோன் பூ மொட்டுகளின் வேறுபாட்டை ஊக்குவிக்கும், மகரந்தக் குழாய்களின் நீட்சியை ஊக்குவிக்கும், மேலும் தாவர மகரந்தச் சேர்க்கை மற்றும் கருத்தரித்தல் ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்துகிறது, இதன் மூலம் பழங்கள் மற்றும் விதைகள் அமைக்கும் விகிதத்தை அதிகரிக்கும்.
2. பழம் வளரும் காலத்தில் பழ வளர்ச்சியை ஊக்குவித்தல்
காமா நோனானோலாக்டோன் தாவரங்களின் ஊட்டச்சத்து விநியோக கட்டமைப்பை சரிசெய்து, பழங்களுக்கு ஊட்டச்சத்துக்களை கொண்டு செல்வதை ஒழுங்குபடுத்துகிறது, இதனால் பழத்தின் வளர்ச்சி மற்றும் வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கிறது, மேலும் சிதைந்த மற்றும் பலவீனமான பழங்களைக் குறைக்கிறது.
3. பூக்கும் போது பழ அமைப்பை மேம்படுத்தவும்
காமா நோனானோலாக்டோன் பூ மொட்டுகளின் வேறுபாட்டை ஊக்குவிக்கும், மகரந்தக் குழாய்களின் நீட்சியை ஊக்குவிக்கும், மேலும் தாவர மகரந்தச் சேர்க்கை மற்றும் கருத்தரித்தல் ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்துகிறது, இதன் மூலம் பழங்கள் மற்றும் விதைகள் அமைக்கும் விகிதத்தை அதிகரிக்கும்.
4. தாவர காலத்தை ஊக்குவிக்கவும்
காமா நோனானோலாக்டோன் உயிரணுப் பிரிவு மற்றும் செல் நீட்சியை ஊக்குவிக்கும் இரட்டை விளைவுகளைக் கொண்டுள்ளது. இது இலைகளின் குளோரோபில் உள்ளடக்கத்தை அதிகரிக்கவும், ஒளிச்சேர்க்கையை அதிகரிக்கவும், ஒளிச்சேர்க்கை தயாரிப்புகளின் திரட்சியை அதிகரிக்கவும், இதனால் தாவர தாவர வளர்ச்சியை ஊக்குவிப்பதில் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்.
பயிர் விளைச்சலை அதிகரிக்கலாம்
5. முளைப்பதை ஊக்குவிக்க விதை நேர்த்தி

விதை நேர்த்தியாகப் பயன்படுத்தப்படும் காமா நோனானோலாக்டோன் (விதை ஊறவைத்தல், விதை நேர்த்தி செய்தல்) விதைகளின் முளைப்பு விகிதத்தை கணிசமாக அதிகரிக்கச் செய்வதால், நாற்றுகளின் தோற்றம் சீரானதாகவும் வலுவாகவும், வேர்கள் நீண்ட நேரம் வெளிப்படுவதையும் சோதனை ஆய்வுகள் காட்டுகின்றன.